Verksamhetsberättelse Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala verksamhetsåret 2020

Styrelsen

Styrelsen har bestått av Li Bennich-Björkman, ordförande, Sten Widmalm, vice ordförande, Sandra Håkansson, skattmästare (till november 2020), Martin Jacobson, skattmästare (från november 2020), Lutz Gschwind, sekreterare, August Danielson, klubbmästare, samt övriga ledamöter Per Ekman och Sverker Gustavsson. Under verksamhetsåret har åtta styrelsemöten hållits, i Gyllenhielmska biblioteket, Skytteanum men mestadels digitalt på Zoom på grund av den rådande pandemin.

Redaktörer för skriftserien

Li Bennich-Björkman och Joakim Palme.

Revisorer

Åsa Constanda och Henrik Andersson, revisorssuppleant Linuz Aggeborn.

Valberedning

Rafael Ahlskog och Joakim Palme.

Inriktning

Styrelsen har trots den rådande pandemin, efter den första chocken fortsatt på den tidigare inslagna vägen från föregående år att verksamheten ska inriktas mot intellektuellt och samhällspolitiskt intressanta evenemang, gärna om det går i samarbete med studenternas organisation UPS. Flera av våra arrangemang har ägt rum i Zoom vilket gjort det möjligt att medverkande i paneler kunnat sitta i USA eller Chile, och har lett till ett relativt högt deltagande. Under året har en ambition varit att fokusera på omvärldsutvecklingen, genom paneldebatter om Kina, USA och Latinamerika. I oktober, efter föreningens paneldiskussion om Kina och västvärlden, inbjöd föreningen paneldeltagarna och styrelsen till middag, i övrigt har på grund av pandemin inga sociala arrangemang hållits.     

Ekonomisk berättelse

Föreningen hade under året kostnader på 12 810 kr, varav de största posterna var uppsatspris på 5000 kr, utgifter för arrangemang på 5422 kr samt administrativa kostnader för bankkonton och hemsida på 2389 kr. Intäkterna, som bestod av medlemsavgifter, uppgick sammanlagt till 1600 kr, samt en donation från Statsvetenskapliga institutionen på 10 000 kr. Årets resultat blev därmed ett underskott på 1 211 kr. Resultatet är svagare än föregående år, då föreningen realiserade fonder och gjorde en betydande kapitalvinst, men starkt jämfört med åren 2014-2018, då föreningen hade ett genomsnittligt underskott på knappt 16 000. Föreningen har vid årets slut 422 192,94 kr bokfört i fonder, samt 21 357,89 kr i likvida tillgångar på ett plusgirokonto. En mer detaljerad redogörelse av den ekonomiska situationen återfinns i bokslutet för 2020.

Verksamheten

Under maj och juni avvaktade föreningen pandemins utveckling och bedömde att intresset för att deltaga eller lyssna på något i Zoom var lågt. Sommarmånaderna och september samt delar av oktober medförde en avsevärd nedgång i smittspridningen och optimismen spred sig. Den 16 oktober 2020 anordnade föreningen en paneldiskussion i Brusewitz-salen med tidigare ambassadör Börje Ljunggren, fil.dr Sofia Knöchel Ledberg, Försvarshögskolan och fil. dr Björn Ottosson, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) på temat: Kina: Hur ska västvärlden förhålla sig? Börje Ljunggren tecknade en övergripande bild av Kinas samtida utveckling och hårdnande politiska klimat, Knöchel Ledberg gick in på militärens speciella ställning i en partistat och Kinas möjliga militära prioriteringar medan Björn Ottosson vände blicken mot USA och hur den amerikanska stats-och militärledningen bedömer konkurrensen och hoten från Kina. Ett 25-tal åhörare lyssnade och ställde frågor. Efteråt inbjöds panelen till middag i ordförandens hem i Skytteanum.

Föreningens årliga höstsymposium i anslutning till föreningens födelsedag den 7 november var tänkt att äga rum i Brusewitz-salen med efterföljande middag på restaurang för de medverkande. Under andra delen av oktober blev emellertid pandemi-läget i Sverige starkt försämrat och från och med slutet av oktober kunde ingenting hållas fysiskt. Då presidentvalets utgång – höstsymposiet skulle ägnas USA–valet och utrikespolitiken framöver – inte heller var klar sköt vi upp höstsymposiet till januari 2021. Den 27 januari gick det i stället av stapeln digitalt, med de inbjudna gästerna Cecilia Malmström, tidigare EU-kommissionär och EU-parlamentariker och Peter J. Katzenstein, professor i internationella relationer, Cornell University och 2020 års Skytteanska prisvinnare. Temat: After Trump: US  foreign policy in the next four years. Cecilia Malmström gjorde en insiktsfull exposé över USA:s olika engagemang världen över, hur dessa påverkats under Trump-administrationen och var svagt optimistisk över hur utvecklingen nu kunde se ut. Katzenstein länkade utrikespolitiken till det allvarliga inrikespolitiska läget i USA och förmedlade en påfallande mörk bild av ett USA som ”latinamerikaniserats”, där det tidigare mainstream konservativa partiet inte längre är demokratiskt sinnat och där de inrikespolitiska striderna tar i stort all kraft från de utrikespolitiska engagemangen. Symposiet var välbesökt, frågorna många och debatten modererades av föreningens ordförande och styrelsens Per Ekman.

18 mars ordnade föreningen ett seminarium på temat Latinamerika: Framsteg i populismens skugga? med de inbjudna gästerna Mauricio Rojas, docent em. i ekonomisk historia, fil.dr Cecilia Josefsson, Uppsala universitet och Pär Zetterberg, docent i statskunskap, Uppsala universitet. Inledarna kompletterade varandra väl, Rojas gjorde en sammanfattande analys av den utveckling som ägt rum i ett antal viktiga avseenden, Josefsson gick in på frågor som rörde kvinnors och minoriteters ställning och Zetterberg tog bland annat upp den särskilda form av populism som Latinamerika har uppvisat. Arrangemanget var välbesökt och ägde rum i Zoom, modererat av föreningens Sten Widmalm och Lutz Gschwind.

Föreningens uppsatspris på 5000 kronor gick i år till Simon Engström för uppsatsen Expressiv icke-röstning: En intern kritik och vidareutveckling av rational choice-teorier om röstning.  Uppsatsen vittnar enligt föreningens motivering ”om analytisk skärpa, ovanligt god förmåga att identifiera ett forskningsproblem och att självständigt bygga vidare på en stor och klassisk forskningstradition i statskunskap”. Tio nomineringar av välskrivna och intressanta uppsatser hade inkommit från examinatorer och handledare. På grund av pandemin fick Simon sitt diplom utan vidhängande ceremoni, men det anslogs såväl på föreningens egen som på institutionens hemsida. Kommittén bestod av hela styrelsen.             

Uppsala 25 mars 2021

För styrelsen

 

Li Bennich-Björkman, ordförande

 

Statsvetenskapliga Föreningen i Uppsala 2020