Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala

Om oss

Sedan 1919 har Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala givit stadens statsvetare och övriga intresserade möjlighet att odla sitt intresse för politik under gemensamma former. Statsvetenskapliga föreningen är en politiskt obunden organisation som verkar för att främja intresset för och studiet av statsvetenskap i vidaste mening. Föreningen arrangerar möten mellan forskare, politiker, samhällsdebattörer och studenter, främst i form av seminarier men även via mer informella aktiviteter. Föreningen anordnar bland annat en årlig sommarfest i Skytteanska trädgården och delar även ut visst ekonomiskt bidrag för tryckning av doktorsavhandlingar.

Statsvetenskapliga föreningen bedriver också förlagsverksamhet. Detta innebär att vi redigerar och publicerar huvuddelen av de avhandlingar som produceras vid vår institution. En fullständig förteckning över samtliga publikationer som föreningen givit ut i skriftserien från 1933 till idag återfinns på denna hemsida.

Statsvetenskapliga Föreningen i Uppsala 2019