Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala

Föreningens stadgar

Stadgar för Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala antagna vid föreningens årsmöte den 28 maj 1994. Senast justerade vid årsmötet den 5 juni 1998.

§1. Syfte Föreningens syfte är att främja intresset för och studiet av statsvetenskap i vidaste mening.

§2. Medlemskap Föreningen är öppen för var och en som vill verka i enlighet med dess syfte. För medlemskap fordras erläggande av medlemsavgift. Medlem har rösträtt vid föreningens medlemsmöten samt rätt att erhålla information om föreningens verksamhet.

§3. Hedersmedlemskap Hedersmedlem utses av medlemsmöte på förslag av styrelsen. Till hedersmedlem kan utses den som gjort betydande insatser för den statsvetenskapliga forskningen, i den offentliga debatten eller inom svensk politik. Hedersmedlem har samma rättigheter som vanlig medlem.

§4. Medlemsmöte Medlemsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen äger rätt att kalla till medlemsmöte närhelst den så önskar. Rösträtt vid medlemsmöte innehas endast av medlemmar. Medlemsmöte är beslutsmässigt endast om en majoritet av de närvarande medlemmarna ej ingår i styrelsen. Omröstning sker öppet med enkel majoritet. Vid personval skall dock sluten omröstning ske om någon så begär. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.

§5. Årsmöte Det medlemsmöte som avslutar och inleder föreningens verksamhetsår kallas årsmöte. Vad som i dessa stadgar sägs om medlemsmöte avser även årsmöte. Årsmöte skall äga rum med ett intervall om högst 13 månader.

§6. Kallelse till medlemsmöte Kallelse till medlemsmöte skall utsändas till föreningens medlemmar senast två veckor före mötet.

§7. Motioner och propositioner Vid sidan av de för medlemsmötes genomförande nödvändiga procedurbesluten samt de beslut vid årsmöte om vilka nedan stadgas är medlemsmöte beslutsmässigt endast i ärenden som anhängiggjorts i kallelsen. Medlem äger rätt att få en motion anhängiggjord i kallelsen under förutsättning att den inlämnats till styrelsen senast en månad före mötet. Styrelsen äger rätt att i kallelsen anhängiggöra propositioner.

§8. Styrelse Årsmötet skall välja en styrelse om sju personer med mandattid fram till nästa årsmöte. Medlemsmöte äger rätt att göra fyllnadsval till styrelsen. De sju styrelseledamöterna skall fördelas på följande sju befattningar: Ordförande, vice ordförande, skattmästare, sekreterare, vice sekreterare, klubbmästare samt övrig ledamot.

§9. Verksamhetsberättelse Styrelsen skall till årsmötet avge en verksamhetsberättelse med tillhörande ekonomisk redovisning avseende det gångna verksamhetsåret. Årsmötet äger därefter besluta om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

§10. Valberedning Årsmötet skall utse en valberedning bestående av tre personer varav en sammankallande.

§11. Revisorer Årsmötet skall utse två revisorer samt två revisorsuppleanter med uppgift att granska föreningens räkenskaper.

§12. Skriftserie Årsmötet skall utse en redaktör for föreningens skriftserie med mandattid fram till nästa årsmöte. Redaktören skall till årsmötet avge en redogörelse for utgivningen under det gångna verksamhetsåret.

§13. Styrelsens ansvar och rättigheter Styrelsen ansvarar for att föreningens verksamhet bedrivs i enlighet med dess syfte. Styrelsen äger rätt att fatta beslut om alla föreningsangelägenheter som av stadgar eller medlemsmöte ej uttryckligen hänskjutits till annan instans. Medlemsmöte kan hänskjuta beslut i enskild fråga till annan instans än styrelsen men kan ej, annat än via stadgeändring, på ett mer generellt sätt inskränka styrelsens beslutskompetens.

§14. Ekonomi Beslut om användning eller omdisposition av föreningens fonderade medel samt om medlemsavgiftens storlek och periodisering kan endast fattas av medlemsmöte. Beslut rörande disposition av medel som icke fonderats, inklusive avkastning från fonderade medel, kan fattas av styrelsen.

§15. Firmateckning Föreningens firma tecknas av skattmästare och ordförande var och en för sig.

§16. Stadgeändring För förändring av dessa stadgar fordras att ändringsförslaget antagits med två tredjedels majoritet vid medlemsmöte eller med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten.

Statsvetenskapliga Föreningen i Uppsala